Dávam si reálne ciele! – môj program starostu na roky 2014 -2018

V januári tohto roku som Vám predstavil tézy a body môjho volebného programu. Už vtedy som zdôrazňoval, že svoj program som postavil na štvorročné obdobie a v prípade úspechu vo voľbách budem kandidovať aj v novembri, aby som svoj program dokázal splniť. Skúsim teraz zrekapitulovať, ako sa mi môj program darí plniť a doplniť v ňom body, o ktoré program rozširujem, a ku ktorým som prišiel po prvých skúsenostiach vo funkcii starostu. Čiernym písmom je pôvodný program, červeným zhodnotenie a rekapitulácia a modrým sú nové body.

Môj mandát starostu skončil 30.4.2016. Niektoré body môjho programu ostali nenaplnené. Verím, že moji nástupcovia budú v niektorých pokračovať. Držím im palce.

1. Úrad bližšie k občanovi, informovanosť a transparentnosť pri riadení

 • Zverejňovanie všetkých výdavkov obce (aj hotovostné platby) – občan má právo vedieť na čo sa používajú jeho peniaze.
 • Osadenie presklených dverí na kanceláriách.
 • Zriadenie podstránky na webovej stránke obce pre starostu a poslancov, kde by priamo komunikovali s občanmi ( pri dnešnej úrovni techniky prakticky on-line) – občan má právo komunikovať so svojimi volenými zástupcami bez toho, aby musel navštíviť úrad.

Stav: Tieto body boli splnené.

 •  Zrušenie stránkových dní a „otvorenie“ úradu pre občanov denne v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 , jeden deň v týždni do 19:00 a v sobotu alebo nedeľu od 9:30 do 12:00úradníci sú pre občana a nie naopak.

Stav: Splnené čiastočne. Zmenil som úradné hodiny. V stredu je dlhý deň a úrad je otvorený aj v sobotu. Je potrebné zmeniť spôsob odmeňovania zamestnancov OÚ, aby mali vyšší fond pracovného času (teraz 7,5 hod. denne) a vyriešiť zastupiteľnosť. Potom sa budú dať ešte viac rozšíriť úradné hodiny.

 • Poskytovanie informácií aj v  obecnej káblovej televízii (formou textových správ a videa) – informácie priamo do obývačky.

Stav: Hľadám technické možnosti za prijateľnú cenu.

 • Zavedenie videozáznamov resp. prenosov  z  obecného zastupiteľstva  (podľa technických možnosti buď na káblovej TV alebo internete) – občan má právo vidieť ako poslanci obhajujú jeho záujmy.

Stav: Záznam sa uskutočňuje a je k dispozícii. Sú však veľké pamäťové nároky na záznamy. Potrebujeme vybudovať technickú infraštruktúru na vhodné a operatívne zverejňovanie.

 • Poskytovanie aktuálnych informácií na web stránke obce, v miestnom rozhlase, obecných novinách, káblovej televízií, na úradnej tabuliprávo občana na informácie bez toho, aby po nich musel pátrať.

Stav: Pravidelné informácie sú poskytované všetkými spôsobmi okrem káblovej televízie. Tam budú informácie až po rekonštrukcií obecného úradu a presťahovaní káblovej televízie do nových priestorov a vybudovaní technickej infraštruktúry.

 • Zavedenia priamych prenosov z jednej nedeľnej svätej omše na obecnej káblovej televízií, prípadne na internete  (podľa technických možností) v spolupráci s farským úradom.

Stav: Ostáva do ďalšieho obdobia.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Zapojenie sa do projektu DCOM – sprístupnenie a zlepšenie poskytovanie e-služieb občanom na úrovni samosprávy. 138 služieb bude prístupných elektronicky pre pracovníkov úradu a občanov – patria tu napr. miestne dane a poplatky, evidencia obyvateľov, register FO. Zjednodušená administratíva a požiadavky občanov budú vybavované rýchlejšie.
 • Zavedenia „Miesta prvého kontaktu“ na obecnom úrade (front office) a vybudovanie Informačného systému pre lepšiu orientáciu na obecnom úrade.
 • Prehodnotenie pracovných náplni niektorých zamestnancov s dôrazom na vyššiu zastupiteľnosť a flexibilitu – po vykonanom personálnom audite a skúsenostiach, ktoré som získal.

2. Poriadok vo financovaní obce, znižovanie nákladov a splácanie úveru obce

 • Prijatie reálneho rozpočtu po zadefinovaní hlavných cieľov rozvoja obceobec je v rozpočtovom provizóriu.
 • Prehodnotenie činnosti, kompetencií a pôsobenia  obecnej polície.

Stav: Splnené, výsledkom prehodnotenia bolo zrušenie obecnej polície.

 • Spracovanie analýzy výdavkov po schválení záverečného účtu obce za rok 2013šetrenie na strane výdavkov na správu obce, za účelom rýchlejšieho splácania úveru.

Stav: Splnené čiastočne. Znížil som výdavky na stravovanie zamestnancov, na licencie softwéru, na periodickú tlač, zníženie výdavkov na mzdy – zástupca starostu len na čiastočný úväzok, zníženie výdavkov na právnika (právne veci riešil zástupca starostu), analýza telefonických hovorov a prevádzkovania internetu – pripravený návrh na zníženie nákladov, analýza spotreby elektrickej energie – pripravený návrh na zníženie, analýza poistných zmlúv –  zníženie výdavkov a pripravený návrh na ďalšie zníženie.

 • Zrušenie nevýhodných zmlúv pre obec.

Stav: Boli riešené možnosti s právnikom. Príprava „Zásad hospodárenia s majetkom obce“,  ktoré sa budú aplikovať na existujúce (alebo už podpísané) zmluvy.

 • Zlepšenie výberu daní a poplatkov, efektívnejšie a rýchlejšie vymáhať pohľadávky od neplatičov.

Stav: V procese, hľadajú sa ďalšie nástroje – upomínanie, exekúcie.

 • Zvýšenie čerpania eurofondov, ale len na „zmysluplné“ projekty, nie za každú cenu, aby obec riskovala to, že nakoniec všetky náklady bude musieť  zaplatiť sama.

Stav: V procese. Prípravy a podávanie projektov z eurofondov začnú od roku 2015, po zverejnení vhodných výziev. Získali sme financie na opravu plota pri cintoríne, zateplenie telocvične a výmenu okien na telocvični. Spracovali sme projekty a podali žiadosti na Envirofond na „Zostavenie mapy zosuvného hazardu širšieho okolia katastrofálneho hlinito-kamenitého prúdu vo Vrátnej“ a „ Projekt úpravy odtokových pomerov povrchových vôd v Hornej Tižine“.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Vypracovanie absentujúcich smerníc a aktualizácia neaktuálnych smerníc.
 • Zmena niektorých účtovných postupov a analytickej evidencie pre zabezpečenie väčšej prehľadnosti a transparentnosti – tieto body vyplývajú z predbežných  výsledkov finančného auditu za rok 2013, ktorý  v  týchto dňoch prebieha na obecnom úrade. Audit začal v auguste 2014 a vykonáva ho nezávislá Audítorská znalecká spoločnosť.

 3. Väčšia účasť občanov na riadení obce

 • Vytvorenie odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve z radov občanov, odborníkov, ktorí nie sú poslancami.  Komisie budú predkladať odborné stanoviská a návrhy v rámci svojej pôsobnosti.
  • Komisia pre správu majetku obce, financie, rozpočet  a štrukturálne fondy.
  • Komisia pre podnikanie, územné plánovanie, výstavbu a cestovný ruch.
  • Komisia pre vzdelávanie, školstvo, kultúru  a šport.
  • Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci.

Stav:  Splnené, komisie pracujú a sú veľmi užitočné. V komisiách pracujú nasledovní poslanci a občania: Jozef Dávidík, Ján Mažgút, Mgr. Vladimír Moravčík, Ing. Oľga Krížová, Ing. Michaela Bobáňová, Ing. Michal Krištofík , Jaroslav Ondruš, Ján Ďurko, Marián Martinusík, Ing. Peter Chrapčiak, Ing. Ján Holka, Ing. Hanuliak Peter, PhD. ,Ing., Mgr. Marián Zajac, Mgr. Veronika Berešíková, Mgr. Renáta Opálková, Miloš Bobáň, Rudolf Patrnčiak, Iveta Hanuliaková, Eva Holúbková, Ján Miho ml., Alena Balážová, Mgr. Martin Dikoš, MVDr. Ján Hanuliak, František Zicho,, Miriam Lazárová, Ing. Jozef Panták.

 • Zriadenie „Zbierky dobrých nápadov“  –  občania budú môcť posielať svoje nápady, čo by sa malo v obci zlepšiť, odstrániť, vybudovať. Tieto budú posudzované a zaraďované do plánu rozvoja obce.

Stav: Splnené. Zbierka je na internete, ale aj ako poštová schránka na obecnom úrade. Výstupy zo Zbierky sa dostanú do rozpočtov nasledujúcich rokov.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Vytvorenie „Detského obecného zastupiteľstva – žiakom druhého stupňa ZŠ dať možnosť, aby si skúsili riadiť obec – výchova k zodpovednosti a pestovanie záujmu o vecí verejné.

4. Podpora pre cestovný ruch, kultúru, mládež, starších občanov a ZŤP

 • Poskytnutie vybratej dane (poplatok) za ubytovanie v plnej výške na podporu turizmuturizmus považujem za hlavný artikel, ktorý dáva mnohým ľuďom v Terchovej prácu a možnosť zarobiť peniaze.

Stav: Splnené a budem v tom pokračovať aj v ďalších rokoch. Vyberáme Manažéra pre cestovný ruch, ktorý bude pracovať na Obecnom úrade a na plný úväzok sa bude venovať cestovnému ruchu. Na dani z ubytovania unikajú obci najväčšie peniaze.

 • Reagovanie na aktuálne výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov pre oblasť cestovného ruchu v programovom období 2014 – 2020  – čerpanie na zmysluplné projekty.

Stav: Pripravujú sa projekty, aktuálne pre rok 2015.

 • Podpora kultúry v najširšom slova zmysle folklór, klasická hudba, moderná hudba, chrámová hudba, divadlo.

Stav: Plní sa a ostáva ako stála úloha. Úspešné zorganizované Jánošíkove dni, Cyrilometodské dni, muzikál Na skle maľované a iné.

 • Využitie zápisu prvku „Terchovská muzika“ do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva – UNESCO , zriadenie pamätnej siene využiť potenciál z historického úspechu, keď má Terchovská muzika medzinárodnú podporu a ochranu.

Stav: Založili sme neziskovú organizáciu Terchovská muzika, n.o., ktorá bude mať úlohu napĺňať tento bod. (Vznik cechu Terchovských muzikantov. Registrácia do medzinárodných organizácií – ICCN. Výskum Terchovskej muziky. Vytvorenie monografie. Zriadenie Múzea Terchovskej muziky.)

 • Nastavenie a zabezpečenie financovanie Jánošíkových dní a iných kultúrnych podujatí v obci tak, aby časť financií ostávala aj na rekonštrukciu amfiteátra.

Stav: Plní sa. Časť zo „zisku“ z Jánošíkových dní pôjde na opravu Amfiteátra už v rozpočte 2015.

 • Poskytnutie financií na  voľnočasové aktivity detí a mládeže  v  plnej výške pridelených finančných  prostriedkov zo štátneho rozpočtumládež je naša budúcnosť, preto je nevyhnutné podporovať jej zdravý rozvoj.

Stav: Splnené. Na tieto aktivity bolo vyčlenených v rozpočte 26 000 €. Tento bod ostáva aj do ďalšieho obdobia.

 • Udržanie a rozšírenie opatrovateľskej služby a podpora aktivít pre starších, osamelých a ZŤP.

Stav: Plní sa a budeme pokračovať. Na začiatku roka sme mali 17 jednohodinových služieb. Teraz ich máme 13 a zaviedli sme 13 celodenných opatrovateľských služieb.

 • Zriadenie klubovne (miestnosti) na stretávanie dôchodcov a starších občanovprejavujeme im svoju vďačnosť.

Stav: Po rekonštrukcií Obecného úradu vzniknú voľné priestory – úloha do roku 2015.

 • Zabezpečenie zľavy na  služby a tovary pre občanov Terchovej, ktorí majú včas zaplatené dane a poplatky od podnikateľov, ktorí v Terchovej podnikajú – platiť dane a poplatky sa oplatí. 

Stav: V štádiu riešenia.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Vybudovanie oddychovej a rekreačnej zóny „Oblaz“, parkový les s rozhľadňou a náučným chodníkom.
 • Pripraviť projekt na vybudovanie bezpečného chodníka (cyklotrasy) z Terchovej do Vrátnej.
 • Urobiť bezbariérový vstup do terchovského kostola.

5. Riešenie aktuálnych a akútnych problémov obce

 • Dokončenie  nového cintorína a oplotenie starého cintorína, ktoré je v dezolátnom stave a je hanbou obce.

Stav: Na nový cintorín sa urobilo verejné osvetlenie, oplotenie, terénne úpravy a prebieha súťaž na rekonštrukciu cesty. V roku 2015 je potrebné dobudovať Dom smútku, osadiť hlavný kríž a cintorín bude pripravený na používanie. Na starom cintoríne sa urobila rekonštrukcia osvetlenia a prvá etapa oplotenia v častiach, kde plot absentoval alebo bol v dezolátnom stave. Ďalšia etapa oplotenia je na rok 2015-2016.

 • Zatekanie do budovy Obecného úradu – nová strecha.

Stav: Plní sa, na koniec decembra 2014 je naplánovaná kolaudácia Nadstavby a prestavby domu cestovného ruchu a tradičnej kultúry, ktorý vyrieši aj tento problém.

 • Oprava chodníka k soche Jánošíka a areálu sochy a fontány, ktoré patria k  najnavštevovanejším miestam v Terchovej.

Stav: Chodník sa zastabilizoval, opravili sa lavičky na sedenie pri fontáne a ohnisku. Je potrebná komplexná rekonštrukcia chodníka a fontány. Úloha pokračuje.

 • Pokračovanie  vo výstavbe  sociálnych nájomných bytov. Prijať nové VZN, ktoré zabezpečí, aby boli byty prideľované prednostne občanom z trvalým pobytom v Terchovej, mladým rodinám s deťmi.

Stav: Plní sa. VZN bolo prijaté. Tento rok bude dokončených a skolaudovaných 17 bytov (rekonštrukcia Hotela MAK), ktoré chce obec začiatkom roka 2015 odkúpiť na účely sociálneho nájomného bývania a zmluvne je dohodnutá výstavba ďalších 14 bytov u Gregušov.

 • Územný plán – dodatkom k územnému plánu obce zabezpečiť pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu – pre našich občanov, nie cudzích zbohatlíkov.

Stav: Bol v tomto roku prijatý Dodatok č. 4 ÚPO, ktorý riešil Struháreň, Biely Potok a Centrum. V procese je Dodatok č. 3 ÚPO, ktorý bude riešiť Vrátnu a Štefanovú. Na ďalších dodatkoch sa bude pracovať na základe žiadosti občanov.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Rekonštrukcia a obnova zdravotného strediska na úroveň dnešnej doby – v prípade priaznivého vývoja výberu daní a poplatkov v mesiacoch október a november 2014 je reálne ešte do konca roka 2014 vymeniť okná a vchodové dvere. Na zdravotné stredisko sa zabúdalo 50 rokov.

6. Čistota a poriadok

 • Odstránenie skládky odpadu za školou (premiestnenie do vhodnejšej lokality),  pravidelný odvoz a likvidácia odpadu, aby sa nehromadil na skládke..

Stav: Úloha pokračuje, odpad sa pravidelne z dvora odváža.

 • Zmapovanie a odstránenie čiernych  skládok odpadkov po osadách a okolí.

Stav: Niekoľko skládok sme zmapovali a vyčistili, občania hlásia a s pracovníkmi VPP ich odstraňujeme.

 • Pravidelné čistenie (v zime aj v lete), údržba a  oprava zničených chodníkov v obci, autobusových zastávok, rieky a potokovna práce v čo najväčšej miere využívať uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti.

Stav: Pravidelne čistíme a opravujeme kritické úseky. Pripravil sa podklad pre chodník okolo futbalového ihriska a opravuje sa chodník od autobusovej zastávky v centre smerom na Biely Potok. Vymenených a opravených bude 5 zastávok (3xVrátna, 1xBiely Potok a 1xStruháreň). Pokračovať budeme pri opravách a výmenách ďalších. Vykonáva sa čistenie riek – úloha stála. Z Úradu práce sme získali dotáciu na 8 pracovných miest na plný úväzok. Títo pracovníci sú využívaní na pomocné služby a práce v obci.

7. Rôzne

 • Verejné osvetlenie – prehodnotenie zmluvy s firmou, prechod pod Obecný podnik (cieľom je ušetrenie nákladov a pracovné príležitosti pre našich občanov).

Stav: Zmluva je uzavretá na 15 rokov a pri jej odstúpení sú veľké sankcie. Našli sme dohodu s dodávateľom na sponzorských riešeniach pri  rozširovaní verejného osvetlenia.

 • Cesty do terchovských osád – oprava a rekonštrukcia na vysporiadaných pozemkoch, prednostne do tých osád, kde trvalo žijú občania obce.

Stav: Opravená cesta Pod Rozsutec, opravený most u Ďuriškov pre vstup do osád Nogovia, Cabadajovia a Gažovia, oprava mosta u Repáňov. Ďalšie cesty sú v pláne opráv miestnych komunikácií.

 • Riešenie bezpečnosti na cestách v katastri obce. V spolupráci s VÚC Žilina hlavne na ceste 2. triedy č.  583 – obmedzením rýchlosti resp. svetelnou signalizáciou (semaformi) na niektorých  prechodoch pre chodcov.

Stav: Osvetlenie prechodov pre chodcov pred kostolom, kultúrnym domom a pri obchodnom dome Lidl, zvýraznenie prechodov červenými pruhmi (pred kostolom, v Štefanovej, na Starom Dvore), zvýraznená dopravná značka na prechode pred kostolom, označenie ďalších prechodov chýbajúcimi  dopravnými značkami. Znovuosadenie retardérov v obci a chýbajúcich dopravných značiek na križovatkách. Osadenie dopravných zrkadiel na križovatkách.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Spracovanie dopravného projektu na riešenie dopravnej situácie na ceste 2. triedy č. 583 – bude riešiť dopravnú situáciu v celej dĺžke cesty, ktorá prechádza katastrom obce Terchová (navrhujem kruhovú križovatku pri obchodnom dome LIDL, riešenie prechodov dopravnými ostrovčekmi, dobudovanie ďalších prechodov pre chodcov v mieste zvýšenej koncentrácie ľudí).
 • Vybudovanie chodníka od Hotela Diery až po Podhorskovce.
 • Vybudovanie chodníka okolo futbalového ihriska.
 • Vybudovanie chodníka od Požiarnej zbrojnice na Holúbkovu Roveň, do Gregušov.
 • Vytvorenie triedy so špeciálnym programom v škole u Gregušov –– napr. športové triedy (futbal, basketbal) pre získanie viac financií na prevádzku.
 • Premiestnenie pomníka padlým sovietskym vojakom z námestia Andreja Hlinku do parčíku pred školou.
 • Osadenie busty A.F.Kollára (učenca a vedca z Terchovej) do parčíku pri ulici A.F.Kollára.

8. Doplnené body na podnet občanov do mojej “Zbierky dobrých nápadov”

 • Zabezpečenie otváracích hodín na pošte aj v sobotu dopoludnia – aby si zamestnaní mimo Terchovej nemuseli brať dovolenku, keď dostanú zásielku do vlastných rúk .

Stav: Úloha pokračuje.

 • Modernizácia areálu (dvora) materskej školy – osadenie preliezok, hojdačiek. Sú zastaralé a niektoré staré boli demontované.

Stav: Splnené čiastočne. Je potrebné dohodnúť z farským úradom odkúpenie pozemku, pretože časť pozemku patrí rímskokatolíckej cirkvi a do areálu škôlky nie je prístup po obecných pozemkoch. Zo strany Domova dôchodcov je potrebné zriadiť vecné bremeno na vstup do materskej školy po ceste.

 • Vybudovanie detského ihriská v centre obce – pre mamičky s deťmi .

Stav: Úloha pokračuje. Čiastočne malo situáciu vyriešiť vybudovanie „oddychovo – športovej zóny“ pri rezorte Drevenice Vŕšky, kde obec prenajala investorovi pozemok za podmienky bezplatného vstupu pre občanov Terchovej. Pre nepriaznivé počasie investor odložil stavbu na budúci rok.

 • Zabezpečenie ďalšieho obvodného lekára.

Stav: Tejto úlohe som sa venoval od začiatku môjho pôsobenia. Po analýze problému som mal prvé stretnutie s predsedom VÚC už začiatkom júna 2014, pretože druhý obvod a druhý lekár je v kompetencií VÚC. Iba oni môžu tento problém terchovských občanov vyriešiť. Pán predseda poveril riaditeľku Zdravotného odboru VÚC, aby preverila situáciu a hľadala riešenie. S pani riaditeľkou sme boli už dvakrát (začiatkom augusta a začiatkom októbra) na kontrole na zdravotnom stredisku. Mám od nej prísľub, že po vykonaní tretej kontroly (začiatkom novembra) navrhne konečné riešenie.

 • Zväčšenie kapacity materskej školy – počet tried nestačí na uspokojenie všetkých žiadateľov a mamičky nemôžu nastúpiť do práce.

Stav: Je pripravený projekt na rozšírenie MŠ o dve triedy po informácií ministra školstva, že uvoľní prostriedky na materské školy. Obec sa bude uchádzať o finančné prostriedky.

 • Dobudovanie pokrytia internetom (aspoň wifi) do všetkých časti obce, kde bývajú občania s trvalým pobytom – niektoré osady internet nemajú .

Stav: Dodávateľ internetu spracováva projekt poskytovania internetu prostredníctvom našej káblovej televízie. Rozšírenie do osád formou wifi  je možne hneď, ak sa v osade nájde dostatočný počet uchádzačov, aby náklady na vybudovanie spojenia boli efektívne. Wifi free internet pre návštevníkov obce (v centre obce) sa zrealizuje ešte v novembri 2014.

 • Dokončenie úprav okolia bytoviek na Holúbkovej rovni – boli odovzdané bez úprav okolia .

Stav: Úloha trvá, vybudovalo sa oplotenie na nebezpečnom ukončení komunikácie.

 • Oprava kovového (zničeného) zábradlia okolo riek.
 • Nová kvetinová výzdoba na verejných priestranstvách.

Stav:  Čiastočne sa plní. Úlohy pokračujú.

Doplnené body v tejto kapitole:

 • Komplexná rekonštrukcia a oprava amfiteátra – v prípade priaznivého vývoja dlhu obce a vhodnej výzvy pokúsiť sa získať peniaze z Eurofondov. Druhá možnosť je robiť rekonštrukciu po častiach a peniaze získať z lepšieho manažovania Jánošíkových dní. Tento rok sa podarilo vytvoriť zisk viac ako 20 000 € a stále sú tam určité rezervy.
 • Riešenie bezbariérovosti verejných budov a verejných priestranstiev.

Späť na hlavnú stránku

pošli na vybrali.sme.sk

5 názorov na “Dávam si reálne ciele! – môj program starostu na roky 2014 -2018

 1. Klobúk dolu, Milan. Držím palce aby sa Tvoje plány splnili. Takéhoto starostu naša obec potrebuje aj naďalej. Som k dispozíci, ak by bolo potrebné s niečím pomôcť.

 2. Terchovci ma poznajú, ako človeka, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku a vedia o mne, že sa viem o seba postarať sám. Keď som si prečítal volebný program bolo mi hneď jasné, koho podporím v nasledujúcich komunálnych voľbách na post starostu. V doterajšej histórii našej obce nemal nikto bod bezbariérovosti verejných budov. Doteraz všetci hovorili iba o tom, ako sa to nedá. Je tiež pravda, že môj menovec urobil v tomto smere dosť(COOP Jednota v Terchovej, hotel Gold). Určite by sa našli aj iné pozitívne príklady. Mňa však táto časť Tvojho volebného programu zaujala najviac. Pozorne som čítal celý volebný program, dúfam, že v nasledujúcom volebnom období budú priaznivé podmienky k naplneniu stanovených cieľov. Držím palce!

 3. Pripájam sa Marike a trúfam si povedať, že k väčšine občanov a taktiež dávam klobúk dole. Za tak málo času toľko práce a reálnych výsledkov a nie len sľubov. Nehovoriac, že si Vás preverila aj príroda a aj povodeň ste zvládli super. Keby sa takto pracovalo posledné roky tak sme niekde úplne inde. Držím palce. Začínam byť hrdý na Terchovú.

 4. páči sa mi Váš program, čítla som ho nie som občan Terchovej, ale kandidátka našej obce.Klobúk dole pred Vami, vyzerá že ste šikovný… ak budem zvolená ozvem sa Vám, budem potrebovať pomoc… Pekný deň a držím Vám palce… Jana

 5. Pán starosta,
  pekný program komunálneho politika s prehľadom a rozvážnosťou aká sa cení v oblasti samosprávy, som presvedčená že takýto politici majú oprávnené miesto aj v parlamente, lebo len oni vedia čo trápi bežného občana v tej ktorej obci
  prajem Vám pevné zdravie a veľa úspechov vo voľbách 2016 aj po nich, myslím že som si práve našla politika, ktorému odovzdám svoj hlas
  Alena

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *