Moje ciele ako starostu obce

Môj program je súborom okruhov a bodov, ktoré pokladám za veľmi dôležité nielen pre obec Terchovú, ale hlavne  nás,  jej občanov. Pri  zostavovaní  som vychádzal zo skúseností poslanca Obecného zastupiteľstva v Terchovej a z informácií, ktoré som získal mnohými rozhovormi s občanmi Terchovej.

Uvedomujem si, že splnenie cieľov tohto programu sa nedá stihnúť za desať mesiacov, ktoré by som mal k dispozícií v prípade zvolenia za starostu. Preto som rozhodnutý, v prípade úspešného zvolenia, uchádzať sa o Vašu dôveru aj v novembrových voľbách 2014, aby som mal možnosť začaté a naštartované úlohy dokončiť.

Okruhy a tézy môjho volebného programu:

1.   Úrad bližšie k občanovi, informovanosť a transparentnosť pri riadení

 • Zrušenie stránkových dní a „otvorenie“ úradu pre občanov denne v pracovných dňoch od 7:30 h do 16:00 h , jeden deň v týždni do 19:00 h a v sobotu alebo v nedeľu od 9:30 h do 12:00 h – úradníci sú pre občana a nie naopak, pretože sú platení z jeho daní.
 • Zverejňovanie všetkých výdavkov obce (nielen faktúry ale aj hotovostné platby) – občan má právo vedieť na čo sa používajú jeho peniaze, ktoré sú z jeho daní.
 • Osadenie presklených dverí na kanceláriách – občan kontroluje prácu úradníka, za ktorú ho platí.
 • Poskytovanie informácií aj v  obecnej káblovej televízii  (formou textových správ a videa) – informácie priamo do obývačky.
 • Zavedenie videozáznamov resp. priamych prenosov  zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  (podľa technických možnosti buď na káblovej TV alebo internete) – občan má právo vidieť ako obhajuje jeho záujmy jeho poslanec.
 • Poskytovanie aktuálnych informácií na web stránke obce, v miestnom rozhlase, obecných novinách, káblovej televízii, na úradnej tabuli – občan má právo na všetky informácie a nemusí po nich pátrať.
 • Zriadenie podstránky na webovej stránke obce pre starostu a poslancov na priamu komunikáciu s občanmi (pri dnešnej úrovni výpočtovej techniky prakticky on-line) – občan má právo komunikovať so svojimi volenými zástupcami bez toho, aby musel navštíviť úrad.
 • Zavedenie priamych prenosov z jednej nedeľnej svätej omše na obecnej káblovej televízii, prípadne na internete  (podľa technických možností) v spolupráci s farským úradom.

2.  Poriadok vo financovaní obce, znižovanie nákladov a splácanie úveru obce

 • Prijatie reálneho rozpočtu po zadefinovaní hlavných cieľov rozvoja obce – obec je v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu.
 • Spracovanie analýzy výdavkov po schválení záverečného účtu obce za rok 2013 – šetrenie na strane výdavkov na správu  obce  za účelom rýchlejšieho splácania úveru.
 • Zrušenie nevýhodných zmlúv pre obec – je nemorálne,  aby napríklad podnikateľ platil za pozemok pod stánkom s občerstvením v strede obce nájomné len  16 € ročne.
 • Zlepšenie výberu daní a poplatkov, efektívnejšie  a rýchlejšie vymáhanie pohľadávok od neplatičov.
 • Prehodnotenie činností, kompetencií a pôsobenie  obecnej polície.
 • Zvýšenie čerpanie eurofondov,  na „zmysluplné“ projekty a nie za každú cenu, aby obec neriskovala to, že nakoniec všetky náklady bude musieť zaplatiť sama.

3.  Väčšia účasť občanov na riadení obce

 • Vytvorenie odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve z radov občanov, odborníkov, ktorí nie sú poslancami.  Členstvo v komisii je čestné,  bez nároku na odmenu,  resp. za symbolickú odmenu. Rozpočet obce nebude zaťažovaný. Komisie budú predkladať odborné stanoviská a návrhy v rámci svojej pôsobnosti:
  • Komisia pre správu majetku obce, financie, rozpočet  a štrukturálne fondy.
  • Komisia pre podnikanie, územné plánovanie, výstavbu a cestovný ruch.
  • Komisia pre vzdelávanie, školstvo, kultúru a šport.
  • Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci.
 • Zriadenie „Zbierky dobrých nápadov“ – občania budú môcť posielať svoje nápady, čo by sa malo v obci zlepšiť, odstrániť, vybudovať. Tieto budú posudzované a zaraďované do plánu rozvoja obce.

4.   Podpora pre cestovný ruch, kultúru, mládež, starších občanov a ZŤP

 • Poskytnutie vybratej dane (poplatok) za ubytovanie v plnej výške na podporu turizmu – turizmus považujem za hlavný artikel, ktorý dáva mnohým ľuďom v Terchovej prácu a možnosť zarobiť peniaze.
 • Reagovanie na aktuálne výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov pre oblasť cestovného ruchu v programovom období 2014 – 2020  –  čerpanie na zmysluplné projekty (Analýz, štúdií, marketingových plánov, konferencií a workshopov už máme dosť).
 • Podpora kultúry v najširšom slova zmysle  – folklór, klasická hudba, moderná hudba, chrámová hudba, divadlo.
 • Využitie zápisu prvku „Terchovská muzika“ do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO – využiť potenciál z historického úspechu. 
 • Zriadenie pamätnej siene pre Terchovskú muziku, využiť situáciu, že Terchovská muzika má teraz medzinárodnú podporu a ochranu.
 • Nastavenie a zabezpečenie financovania Jánošíkových dní a iných kultúrnych podujatí v obci tak, aby časť financií ostávala aj na rekonštrukciu amfiteátra. V prípade vhodnej výzvy na čerpanie eurofondov spracovať projekt na výstavbu nového amfiteátra.
 • Poskytnutie financií  na voľnočasové aktivity detí a mládeže v plnej výške pridelených finančných  prostriedkov zo štátneho rozpočtu – mládež je naša budúcnosť, preto je nevyhnutné podporovať jej zdravý rozvoj.
 • Udržanie a rozšírenie opatrovateľskej služby a podpora aktivít pre starších, osamelých a ZŤP.
 • Zriadenie klubovne (miestnosti) na stretávanie sa dôchodcov a starších občanov – prejavujeme im svoju vďačnosť.
 • Zabezpečenie zľavy na  služby a tovary pre občanov Terchovej, ktorí majú včas zaplatené dane a poplatky od podnikateľov, ktorí v Terchovej podnikajú – platiť dane a poplatky sa oplatí.

 5.  Riešenie aktuálnych a akútnych problémov obce

 •  Dokončenie nového cintorína (urýchlene) a oplotenie starého cintorína, ktoré je v dezolátnom stave –  je hanbou obce.
 • Rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu – do ktorého už niekoľko rokov zateká.
 • Oprava chodníka k soche Jánošíka a areálu sochy a fontány, ktoré patria k najnavštevovanejším miestam v Terchovej.
 • Pokračovanie vo výstavbe  sociálnych nájomných bytov. Prijať nové VZN, ktoré zabezpečí, aby boli byty prideľované prednostne občanom  s trvalým pobytom v Terchovej, mladým rodinám s deťmi. Vytvoriť rezervný fond, ktorý bude slúžiť na opravy a rekonštrukciu nájomných bytov.
 • Spracovanie dodatku k územnému plánu obce pre zabezpečenie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu – pre našich občanov, nie cudzích zbohatlíkov.

 6.  Čistota a poriadok

 • Odstránenie skládky odpadu za školou (premiestnenie do vhodnejšej lokality),  pravidelný odvoz a likvidácia odpadu, aby sa nehromadil na skládke.
 • Zmapovanie a odstránenie čiernych skládok odpadkov po osadách a okolí.
 • Pravidelné čistenie (v zime aj v lete), údržba a  oprava zničených chodníkov v obci.
 • Autobusové zastávky  v obci,  v Struhárni, v Bielom Potoku a vo Vrátnej – výmena + udržiavanie čistoty, osvetlenie pri zastávkach.
 • Čistenie rieky a potokov – pravidelne.
 • Na všetky práce v čo najväčšej miere využívať uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti (aktivačných prác).

 7.  Rôzne

 •  Verejné osvetlenie – prehodnotenie zmluvy s firmou, prechod pod Obecný podnik (cieľom je ušetrenie nákladov a pracovné príležitosti pre našich občanov).
 • Cesty do terchovských osád – pokračovanie v opravách a rekonštrukcii na vysporiadaných pozemkoch, prednostne do tých osád, kde trvalo žijú občania obce.
 • Riešenie bezpečnosti na cestách v katastri obce. V spolupráci s VÚC Žilina, hlavne na ceste 2. triedy č.  583 – obmedzením rýchlosti resp. svetelnou signalizáciou (semaformi) na niektorých  prechodoch pre chodcov. Hustota dopravy je už teraz neúnosná a bude sa ešte zhoršovať počas výstavby diaľnice okolo Strečna.

8.  Doplnené body na podnet občanov na základe mojej výzvy – „Zbierka dobrých nápadov“

 • Zabezpečenie otváracich hodín na pošte aj v sobotu dopoludnia – aby si zamestnaní mimo Terchovej nemuseli brať dovolenku, keď dostanú zásielku do vlastných rúk – od Anny L.
 • Modernizácia areálu (dvora) materskej školy – osadenie preliezok, hojdačiek – sú zastaralé a niektoré staré boli demontované – od Václava K.
 • Vybudovanie detského ihriská v centre obce – pre mamičky s deťmiod Václava K.
 • Rekonštrukcia zdravotného strediska a zabezpečenie ďalšieho obvodného lekára – od Marianny Z.
 • Zväčšenie kapacity materskej školy – počet tried nestačí na uspokojenie všetkých žiadateľov a mamičky nemôžu nastúpiť do práce – od Marianny Z.
 • Dobudovanie pokrytia internetom (aspoň wifi) do všetkých časti obce, kde bývajú občania s trvalým pobytom – niektoré osady internet nemajú – od Marianny Z.
 • Dokončenie úprav okolia bytoviek na Holúbkovej rovni – boli odovzdané bez úprav okolia – od Mário V.
 • oprava kovového (zničeného) zábradlia okolo riek – od Lukáš.
 • nová kvetinová výzdoba na verejných priestranstvách – od Lukáš. 

40 názorov na “Moje ciele ako starostu obce

 1. Vážený pane Laurenčíku,
  po přečtení Vašeho volebního plánu si hovořím, jak je vůbec možné, že za takovéto cíle musí dnes člověk bojovat, místo toho, aby byly úplnou samozřejmostí.
  Přeji Vám i občanům Terchové, ke kterým i já sám patřím od podzimu roku 2010, dostatek odvážných voličů, kteří Vám dají hlas a pomůžou v realizaci vytýčených cílů.
  Hodně štěstí.
  Robert Kazatel

 2. Dobrý deň. Všetky body volebného programu sú úplne presne vystihnuté a je pravda, že práce bude veľmi veľa. Držím prsty!!! Aj keby sa zrealizovalo len 1/4 z nich, už to by bol veľký pokrok. Dúfam, že si všetci uvedomia, že môžu mať v obci to, čo dnes nikoho na Obecnom úrade netrápi.

 3. Prečo by mal racionálny občan obce Terchová chcieť vynakladať ťažko získané financie na zbytočnosti (presklené dvere a pod.), ktorými, priznajme si, len balamútite hlavy a.k.a Mikuláš Dzurinda ’98 a prečo radšej nepredstavíte plán ako to chcete dosiahnuť?

  • Neviem ako to myslíte. Zo svojej manažérskej praxe viem, že je to moderný spôsob, ako riadiť ľudí. Ideálne by bolo, keby celé podlažie bolo presklené a videli sa všetci. Tu nejde o buzerovanie ľudí, ale o samokontrolu. Človek je taký, že využíva príležitosti a keď niečo nemusí, tak to nerobí. Myslím, že pitie kávy s kamarátom (-kou) za zatvorenými dverami nikoho nenapadne, ak za dverami budú čakať ďalší dvaja ľudia. Alebo sa mýlim? A ako to chcem dosiahnuť? Tak to by bolo na dlho. Ciele som predstavil a ako na ne je moje know-how a nosím ho v hlave. 🙂

 4. Plne podporujem tento volebny program a dufam, ze v pripade Vasho uspechu sa podari z neho zrealizovat co najviac a najde aj naslednu podporu v obecnom zastupitelstve. Bohuzial Vas vo volbach nebud moct podporit nakolko este nie som obcanom Terchovej, ale dufam, ze sa to uz coskoro zmeni 🙂

  V kazdom pripade Vam ponukam svoju pomoc (staci sa ozvat na mail) aj ked som len pristahovalec, ale zalezi mi na rozvoji Terchovej a verim, ze ste ta spravna osoba na post starostu.

 5. Váš program sa mi páči, ale hlavne ma zaujíma či vymeníte nemenované osoby, ktoré sú teraz vo vedení obce, pretože nieje normálne keď dám pripomienku na zľadovatenú cestu a dostanem odpoveď, že si mám zobrať štrk z poza obeceného úradu a posypať si to sám a o úprave cestnej komunikácie od snehu v uličkách terchovej už ani nehovorím…

  • Miro, nemenované osoby sa vymeniť nedajú, je potrebné ich pomenovať.:-)
   V prípade zvolenia, tým novým človekom tam budem ja. Určite nemám zámer (a nemám ani urobený zoznam, ako to už počúvam) vyhadzovať ľudí bezdvôvodne. Ale urobím si personálny audit, aby som zistil, kto má akú náplň, ako si ju plní a na základe toho sa budem rozhodovať. Ja s tými ľuďmi nerobím a nepoznám ich prácu. Mne osobne, tí ľudia, s ktorými som prišiel do styku, vždy vyšli v ústrety, ale ani toto nebude jediné kritérium. Dúfam, že ma chápete.

  • Táto reakcia sa mi veľmi páči a dávam jej za pravdu. Toľko je tu nezamestnaných a chudáci nemôžu posypať vedľajšie cesty.

 6. Dobrý deň
  Vaše ciele ako budúceho starostu sa mi veľmi páčia a vyjadrujem Vám v tomto podporu. Trochu ma však zaskočil bod č 1., kde chcete, aby bol obecný úrad otvorený aj v nedeľu doobeda. Pevne verím, že je to len chyba administratívneho škriatka, ale ak je to Vašim cieľom, prečo radšej nie v sobotu. Nedeľa je už oddychová… 🙂
  Ďakujem za odpoveď

  • Mária, nie je to preklep. Myslel som, že nedeľa by bola dobrá pre tých obyvateľov, ktorí prídu z osád do kostola. Rovno by si mohli vybaviť veci na úrade. Ale aj sobota má niečo do seba. Vtedy by si mohli vybaviť veci všetci tí, čo cez týždeň sú mimo obce za prácou a nemuseli by si brať dovolenku, kvôli vybavovaniu na úrade. To, čo som napísal nie je písmo sväte, ale živý dokument, ktorý sa môže meniť. Ďakujem za podnet a podporu.

   • Ďakujem za odpoveď. V tom prípade je to celkom dobrá myšlienka, ale možno len na jednu nedeľu v mesiaci (prvá, posledná)?

 7. Je velka pravdepodobnost ze mate aj moj hlas, ale neda sa mi tiez opytat co s niektorymi ludmi s uradu o ktorych sa suska ze maju vseliak ziskane pozemky nehovorim ze nelegalne ale zasluhou toho ze sedia na urade a vyuzivaju chyby v systeme ma pravo tam sediet takyto clovek?
  Dalsia vec o ktorej sa hovorilo lokalita teraz nazyvana Vrsky tam ze tiez sa skupili pozemky ludmi ktori mali informacie co sa tam chysta a az potom predaane dalej co s tym?
  Nato mi pride ako odpoved tie prenosy zo zasadnuti.

  Prajem vela uspechov aj ked by nedopadli volby vo Vas prospech.

 8. JPP, áno, šušká sa všeličo. Ak to tak je, tak to je problém. Nemusí to byť ani nelegálne ale určite by to nebolo morálne. Možno by pomohlo zverejňovanie majetku úradníkov, tak ako to majú za povinnosť starostovia, primátori, poslanci NRSR a iní funkcionári v štátnej správe. Ale podľa JPP sa rozhodovať nedá. Ľudia musia vystúpiť z anonymity a nabrať odvahu. Len odvážni ľudia môžu niečo zmeniť. Som presvedčený, že aj v Terchovej sa nájdu odvážni a čestní ľudia a s nimi sa dajú veci meniť.

 9. Nechápem, čo robia ludia, ktorý vas nebudu voliť v terchovej, kedže máte super nápady a ciele a len to najlepšie pre občana. Prajem veľa štastia

 10. Vas program znie zaujimavo, len neda mi nedodat, aby sa to po volbach nezmenilo a z programu aby neostali len prazdne sluby, vela stastia.
  A co sa konkretne programu tyka, myslim si, ze je uplne zbytocne mat otvoreny obecny urad v nedelu. Ved nedela ma patrit Bohu, oddychu a rodinam a nie praci. Ked napr. v Rakusku dokazu zatvorit v nedelu vsetky obchody, preco by sme my v malej dedine nemohli mat zatvoreny aspon obecny urad.
  Nieco v programe bolo naznacene, ale ja osobne by som privitala, keby na kazdej ulici bol aspon po jednej strane chodnik pre chodcov. Ved niektore cesty su tak nebezpecne samo o sebe a nieto este vtedy, ked po nich lietaju nedisciplinovani vodici. A bolo by zaujimave, ak to je v kompetencii obecnej policie, a ked uz ju teda mame, nech ju aj vidime, aby viac dohliadala na bocnych uliciach na disciplinovanost vodicov.

  • Máte plne právo pochybovať. Skúsenosť je žiaľ taká. S tou nedeľou som to myslel preto, aby mali hlavne obyvatelia osád výhodu, že keď prídu do kostola v nedeľu, tak si môžu vybaviť veci na úrade. Už som tam doplnil aj možnosť, že to bude v sobotu. Je to vhodné pre všetkých, ktorí pracujú mimo Terchovej, aby si mohli vybaviť veci a nemuseli si brať dovolenku. Verím, že doba, kedy na úrad nebudeme musieť chodiť vôbec je blízko a väčšinu vecí vybavíme cez internet z pohodlia svojej obývačky. A chodníky? Tak z Mlynca by sa už teraz malo dať dostať po chodníku až k Hotelu Diery a po Vrátňanskej ceste až na Horný koniec. Možno by sa dalo uvažovať ešte o Májovej ulici, časti Jánošíkovej ulici a časti Družstevnej. Ostatné uličky a ulice sú pomerne úzke. Je tu ale možnosť riešiť to znížením rýchlosti a kontrolou jej dodržiavania.

   • Na Májovú ulicu ani tak netreba chodníky stačí vám naspäť namontovať retardery ktoré tam vydržali až pol roka kým neprišla zima potom ich odmontovali a viac nedali a za križovatkou kde je najviac deti tam sú neni. Vôbec

   • Chcelo by to vyriesit s chodnikmi cestu aspon od Holubkovej rovne po skolu, ved tolko deti tadial chodi… A myslim, ze cesta je dost siroka na to, aby sa tam jeden chodnik zmestil. Ved ked po nej dokazu lietat auta a obiehat sa, lebo je to siroke, tak sa aj chodnik zmesti. Ale prosim, nie „chodnik“ ako bol urobeny z Terchovej smerom na Vyssne Kamence. Ved to sa ani chodnikom nazvat neda. Je to nebezpecne jedna radost.

    • Myslite chodnik z Holúbkovej rovne do ústredia? Neviem si to teraz v hlave predstaviť, ale myslím, že od Holúbkov sa dá bezpečne dostať po paralernej ceste (ulica Pod oblazom), kde autá nechodia a okolo LIDLa už chodník je.Tam je problématický úsek od bytoviek po Holúbkovce.

     • Ano to myslim, ale problematicka je podla mna cela cesta, pretoze ti, ktori byvaju na tej strane oproti vlastne chalupam pod Oblazom, tak oni celu cestu musia kracat po ceste bez chodnika.

      • Áno, máte pravdu…to som si neuvedomil, že aj tam su domy. Myslel som na tých, čo idú z Rovne. To čo hovoríte, tak tam priestor na chodník určite je a bude len vecou financií.

 11. Pekný večer Vám prajem pán Laurenčík. Váš program je perfektný. Držím Vám palce aby to vyšlo podľa vašich predstáv a podľa predstáv občanov obce Terchová.Ja by som uvítala hlavne rekonštrukciu zdravotného strediska s pridaním nového praktického lekára.Všetci v obci vedia ako to na zdravotnom stredisku funguje

 12. Myslím si že by už konečne mal byť doriešený problém so škôlkou.Problém kapacity je už veľmi dlhodobý a je hanba aby sa detičky umiestňovali do susedných dedín. Tiež je podľa mňa nenormálne keď chcú ísť mamičky s deťmi sa hrať na nejaké ihrisko tak musia ísť do reštaurácie a objednať si niečo. Chýba tu detské ihrisko pre mamičky s deťmi.Sú mnoho menšie obce ako je Terchová a majú vybudované krásne ihriska. Údržba ciest a chodníkov v zime je katastrofálna! Pán zástupca starostu žiaľ nevie že aj na Májovej ulici bývajú ľudia.Mali sme tu problém chodiť so ceste

 13. Na záver chcem dopísať že pre občanov je dôležité zdravotnictvo,bezpečnosť a pre deti kvalitné školstvo. Pán Laurenčík vkladám do Vás veľkú dôveru verím že splníte celý váš program je fantastický a dúfam že aj reálny. S pozdravom Zuzana Sekerková.

  • Zuzana, ďakujem za dôveru. S Vašimi výhradami súhlasím. Čo sa týka splnenia programu, tak už som to niekde písal. Za desať mesiacov (v prípade úspechu) sa ten program splniť určite nedá, ale dá sa veľa vecí naštartovať. Investičné akcie sa budú môcť robiť podľa toho, ako budú investičné zdroje a určite sa budú musieť rozložiť do dlhšieho obdobia. Musíme si uvedomiť, že Terchová je zadĺžená až po uší a smotanu, keď bol dostatok zdrojov „zlízali“ predchodcovia vedenia, ktoré vzíde po voľbách. Organizačné veci sa dajú urobiť rýchlo a bez nároku na financie. Tu nájdete, aké úvery má Terchová: http://www.milan.laurencik.sk/2013/12/01/terchova-zadlzena-az-po-usi/

 14. Dobrý deň pán Laurenčík. Ďakujem za vaše odpovede. Dôležité je mať predstavy,ciele,byť spravodlivý,úprimný a pracovitý. Je mi jasné že za krátku dobu nie je možné odstrániť nedostatky ktoré dlho pretrvávajú. Ale naozaj ak dostanete príležitosť urobte prosím Vás všetko čo bude vo vašich silách lebo len na základe toho čo ľudia budú vedieť a vidieť čo sa zmení do novembra tak Vám určite s radosťou dajú opäť hlas.

 15. Keď som dala tento link na moju FB stránku, medzi prvými reakciami bola táto (nedá mi to necitovať):
  “ klobuk dole pred tym Laurencikom
  aj ja by som si prial takeho starostu, co ma jasno v tom co chce “ 🙂

  • Aj ja s Vami súhlasím. P. Laurenčík si dal skutočnú námahu a vypracoval svoj program na mieru dnešnému stavu obce a tomu, čo občania potrebujú a to hlavne preto, lebo si všetko všíma a komunikuje s nami. Teda má o nás riadny záujem. Aj preto som ho ja osobne aj verejne podporila. Hlavne je dôležité povedať , že p. Laurenčík tým ,že je poslanec OZ presne vie, v akom zlom stave sa dnes obec nachádza a je schopný to okamžite bez akýchkoľvek zdĺhavých komplikácií riešiť. Obec potrebuje dnes, aby ju riadil človek s riadnymi ekonomickými skúsenosťami a tie p. Laurenčík má. A navyše je to dobrý človek…..

   • Obec potrebuje dnes ako soľ, aby ju riadil a viedol človek s riadnymi ekonomickými skúsenosťami, aké má p. Laurenčík…….

 16. Mňa by zaujímalo, či plánujete niečo spraviť aj s oplotením okolo riek. To je neuveriteľne zničené a hrdzavé.

  Ďalšia vec čo ma zaujíma, je skrášlenie obce nejakou kvetinovou výsadbou. Tie smraďošky, čo sú vysádzané do tých rozpadnutých kvetináčov je na smiech.

  • Lukáš, dobrý nápad. Vždy, keď idem smerom na zdravotné stredisko, si na to spomeniem. Tam je to zábradlie aj život ohrozujúce v kombinácií s „poschodovým“ chodníkom. Aj to skrášlenie verejných priestranstiev beriem. Máš pravdu, tie kvetináče sú už ešte z minulého tisícročia. Takto si predstavujem tu „Zbierku nápadov“. Potom sa už len určia priority a môže sa pracovať. Niektoré vecí sa dajú urobiť aj s minimálnymi investíciami a verím, že veľa aj sponzorský. Tabuľka, že o danú výzdobu sa stará firma XY je výborná reklama.

 17. Dobrý deň,
  zaujal ma bod č.1, len tak pre zaujímavosť, ako personálne budete riešiť tie dlhšie stránkové hodiny pre verejnosť ? Nie som z Terchovej ( bývam asi 150 km nižšie 🙂 ) ale už som sa stretla so snahou na niektorých úradoch realizovať podobnú myšlienku. Ale stroskotalo to na tom, že ak by sa to zaviedlo muselo by sa prijať viac úradníkov alebo platiť nadčasy a príplatky za víkendy či sviatky a na to štát nemal.A ďalej by sa na verejnosť nepôsobila pozitívne správa, že sa muselo priať dva krát viac úradníkov alebo, že treba navýšiť rozpočet aby bolo na platy a na platenie nadčasov. Preto som zvedavá ako to budete riešiť vy. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

 18. Klobúk dole za „okruhy a tézy volebného programu“ novozvolenénu Pánu starostovi Laurenčíkovi…. a držim mu „palce“. Nech ho Pán Boh požehnáva

 19. Zaujímavá stránka. No na poslednú otázku p. Laurenčík už nemá záujem odpovedať? Tak zvláštne … Alebo mu už došiel dych? I mňa totiž zaujíma: ako chce riešiť predĺženú prac. dobu? A dokonca soboty a nedele? Kde sa berú v hlavách niektorých starostov tieto bláznovstvá a ponižovanie úradníkov? Bude ich tiež chrániť aj pred drzosťou občanov ak si potrebujú na úradníkoch vyliať zlosť? To sa stáva totiž stále častejšie. Iba hlúpy starosta chce prospieť jednostranne iba občanom a na svojich kašle. Aj toto asi nebude človek z praxe a iba teoreticky skúša možnosti, no budiž, ale s ľuďmi sa handrkovať nedá. Takže ako ich vyplatíte p. Laurenčík? Čakám odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *