Načo nám je VÚC?

Na túto otázku sú rôzne odpovede. Často sa stretávam aj s takou, že na nič. Zbytočne sa platí množstvo úradníkov, poslancov a takto ušetrené peniaze by sa dali určite využiť lepšie. Odpoveď ma isté rácio. Určite by sa dal nájsť model, ako rozdeliť kompetencie, ktoré dnes VÚC majú, na lepšie, pružnejšie a efektívnejšie fungovanie. Je to však otázka na odborníkov, ktorí sa municipalizáciou, decentralizáciou a rozvojom regiónov profesionálne zaoberajú.O čom teda rozhodujú VÚC v súčasnosti?

Samosprávne kraje rozhodujú o zásadných otázkach najmä v oblasti dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnej oblasti a kultúry. Rozhodujú o značnom balíku peňazí. Pre lepšiu predstavu uvediem výšku výdavkov v rozpočte VÚC Žilina za rok 2018. Tie boli po tretej úprave rozpočtu naplánované na cca 222 miliónov €. Je to nič nehovoriace číslo, a preto sa pri jednotlivých oblastiach zameriam na výdavky VÚC Žilina, ktoré mali nejaký súvis s Terchovou resp. jej obyvateľmi, pretože v poslednej dobe práve oni sa ma pýtali „na čo nám to VÚC vlastne je“.

Oblasť „Doprava“ – VÚC je správcom ciest II. a III. triedy. Rozhoduje o ich opravách, zabezpečuje ich údržbu. Vydáva licencie na pravidelnú vnútroštátnu autobusovú dopravu (prímestská a diaľková) v rámci územia kraja, schvaľuje cestovné poriadky a reguluje výšku cestovného v prímestskej doprave.

Aké dotácie do prímestskej autobusovej dopravy dal VÚC Žilina, ktoré využili občania Terchovej sa mi zistiť nepodarilo (ale určite boli). Tak isto aj peniaze na zimnú údržbu ciest v správe VÚC, ktoré prechádzajú katastrom obce Terchová ( je ich 24,3 km) sa ťažko vypočítajú. Dalo by sa to určiť z celkových výdavkov a prerátať na km cesty, ale takéto dáta som zatiaľ nenašiel. Na opravu, rekonštrukciu a modernizáciu ciest sa v terchovskom katastri tento rok vynaložilo veľa peňazí. Realizovali sa a realizujú nasledovné zákazky:

 • Odvodnenie priekopy, obrubník, príprava pod chodník, priechody pre chodcov a ich osvetlenie (od Zdravotného strediska po Biely Potok a od Hotela Diery po Podhorskovia v dĺžke 2340 m) v sume 689 296,- € . Zákazka je ukončená.
 • Zosilnenie povrchu cesty III/2117 Horná Tižina v sume 14 040,- € a oprava cesty Horná Tižina v úsekoch km 1,909 – 2,609 a 2,609 – 3,389 v dĺžke 1480m.  97 233,- €. Spolu do hornej Tižiny išlo 111 273,- €. Zákazka sa realizuje v týchto dňoch.
 • Oprava kamenného múru na ceste III/2076, km 1,195 – 1,240 Terchová – Tiesňavy v sume 215 000,- € – schválená dokumentácia, výber dodávateľa.

Celkom za oblasť dopravy 1 015 569,- €.

Oblasť „Sociálne služby“ – zriaďujú a prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb. Ide napríklad o domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, zariadenie núdzového bývania, útulok či domov na polceste. Stanovujú, koľko budú klienti za tieto služby platiť. Podporujú aj ďalšie organizácie. Vedú evidenciu zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu.

V Terchovej máme Domov sociálnych služieb (domov dôchodcov). Jeho obyvateľmi sú, občania aj z iných časti Žilinského kraja, no prevažná väčšina je našich. Zariadenie zamestnáva aj ľudí z Terchovej. Za tento rok Žilinský samosprávny kraj mal na náš domov dôchodcov nasledujúce výdavky:

 • Na mzdy a odvody zamestnancov 444 326,- €,
 • Nákup tovarov, materiálu a služby 138 797,- €,
 • Zastabilizovanie odborných zamestnancov 4 500,- €,
 • Interiérové vybavenie 4 712,- €,
 • Elektrická sklopná panvica 2 400,- €.

Celkom DSS Terchová 594 735,- €.

Oblasť „Kultúra“ – VÚC je zriaďovateľ knižníc, osvetových stredísk, múzeí a galérii, divadiel, umeleckých súborov, ale aj hvezdárni a planetárií. Tvorí a schvaľuje ich rozpočet. Podporuje kultúrne, športové podujatia.

V tejto oblasti získalo podporu Žilinského samosprávneho kraja alebo organizácií zriadených VÚC viacero podujatí s dosahom na Terchovú:

 • Preteky gazdovských koní v sume 500,- €,
 • Koncert „Poďakovanie za lásku“ v sume 330,- €,
 • Cyrilometodské dni v sume 2 700,- €,
 • Prezidenta Macedónska-návšteva počas Cyrilometodských dni v sume 2 200,- €,
 • Jánošíkove dni v sume 15 000,- €,
 • Súťaž „MS vo varení halušiek“ v sume 2 000 €,
 • Výstava „Slovenský Sokrates z Terchovej“ v sume 1 000,- €,
 • Festival Stretnutie umení, umenie stretnutí (OZ Gavúrka) v sume 1 000,- €,
 • Terchovský polmaratón a Terchovská desiatka 2018 v sume 1 518,- €,
 • Dokumentárny film „Keď terchovské srdce žije – Vilo Meško“ v sume 800,-€.

Celkom za oblasť kultúry 27 048,- €.

Oblasť „Regionálného rozvoja a cestovného ruchu“ – VÚC podporuje rôzne aktivity, výstavbu infraštruktúry, cyklotrás, turistických chodníkov, ich údržbu.

Aj v tejto oblasti sa aktivity „dotýkali“ aj Terchovej:

 • Cyklotrasa Vodné dielo ZA – Terchová (inžiniering, stavebné konania) sume 9 000,- €,
 • Cyklotrasa Vodné dielo Žilina–Terchová (geodetické práce) v sume 10 000,- €,
 • Obnova značenia cykloturistických trás Terchovským chotárom v sume 6 620,- €,
 • Dodávka propagačných materiálov a máp pre TIK Terchová v sume 3 000,- €,
 • Výstavba informačných bodov, tabúl, lavičky na Oravcove – Krížová cesta v sume 2 187,- €.

Celkom za oblasť regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 30 807,- €.

Oblasť „Školstvo“ – VÚC zriaďuje stredné školy, okrem nich môže zriaďovať aj strediská odbornej praxe, jazykové školy, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, základné umelecké školy, školské internáty, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb pri škole a školy v prírode. V kompetencii má vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení. Určuje počty tried prvých ročníkov na stredných školách.

V Terchovej školu a ani iné zariadenie zriadené VÚC nemáme. Terchovskí študenti však navštevujú školy, ktoré VÚC Žilina zriadilo a financuje. Výdavky na takéhoto žiaka sa mi zistiť nepodarilo. Určite však existujú.

Oblasť „Zdravotníctva“ – VÚC vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na svojom území. Môže ísť o ambulanciu (okrem ambulancie rýchlej lekárskej pomoci), polikliniku, všeobecnú nemocnicu, liečebňu, hospic či stacionár. Určuje obvody pre lekárov,  schvaľuje ordinačné hodiny ambulanciám a rozhoduje aj o výškach poplatkov za prednostné vyšetrenie. Prešetruje podnety občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach. Vydáva povolenie na prevádzkovanie pohotovostí (lekárskej služby prvej pomoci) a určuje ich rozpis. Zriaďuje nemocnice a rozhoduje, kto bude stáť na ich čele.

Napriek tomu, že terchovské zdravotnícke zariadenia nie sú priamo finančne podporené, naši občania však využívajú aj zdravotnícke zariadenia, ktoré priamo financuje Žilinský samosprávny kraj.

Takáto analýza sa samozrejme dá pripraviť pre každé mesto, obec.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *