Report z 3. zastupiteľstva ŽSK

V pondelok, 29. januára 2018 sa konalo tretie zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK. Program aj s materiálmi na rokovanie nájdete TU .

Medzi najdôležitejšie body programu patril:

 •  Rozpočet ŽSK na rok 2018,
 • voľba podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja,
 • Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja,
 • schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 – Fond Mikroprojektov,
 • voľba zástupcov Žilinského samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti,
 • Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018.

Žilinský samosprávny kraj zrušil diskrimináciu detí. Krajské zastupiteľstvo dorovnalo financovanie neštátnych školských zariadení (jedálne, internáty, centrá voľného času) a základných umeleckých a jazykových škôl. Súkromné a cirkevné školské zariadenia boli doteraz platené z rozpočtu ŽSK iba na 88 percent normatívu. Zmenou všeobecného záväzného nariadenia sa ich financovanie vyrovnalo na sto percent, tak ako majú štátne zariadenia. Celkovo ŽSK prispieva na školské zariadenia sumou 7,7 milióna eur ročne. Z toho kraj súkromným a cirkevným zriaďovateľom prispieva sumou 2,3 milióna eur a do župných zariadení putuje 5,4 milióna eur ročne.

Nové vedenie ŽSK okrem vyrovnania normatívu v rozpočte na rok 2018 presadilo aj zvýšenie platov najmä opatrovateľkám a nepedagogickým zamestnancom v školských zariadeniach o šesť percent.

ŽSK bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Predpokladá sa, že ŽSK v roku 2018 dosiahne celkové príjmy vo výške 193 617 956 EUR a celkové výdavky 193 617 956 EUR. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy vo výške 172 270 504 EUR a výdavky 190 996 574. Schodok v metodike ESA 2010 je vo výške 18 726 070 EUR.  Tento schodok je spôsobený čerpaním finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka  a to z úveru  CEB a z rezervného fondu. Celý rozpočet nájdete TU

Som poslancom za okres Žilina, tak spomeniem najvýznamnejšie položky pre náš okres:

 • Vyššie platy v školstve a sociálnej oblasti
 • Nové športové areály na varšavskej a Hlinskej v Žiline
 • Obnovenie nádvoria pri Bábkovom divadle
 • Počítačová sieť na Gymnáziu Veľká Okružná,Žilina
 • Sférické kino pre krajskú hvezdáreň v Žiline
 • Nové osvetlenie v jazykovej škole
 • Oprava vstupnej brány na hrade Strečno
 • Zateplenie Makovického domu
 • Nové vybavenie škôl a sociálnych zariadení
 • Rekonštrukcia krajskej knižnice v Žiline
 • Nadstavba Konzervatória v Žiline
 • a ďalšie

Zastupiteľstvo ŽSK si zvolilo štyroch podpredsedov. Stali sa nimi Peter Dobeš, Peter Weber, Igor Janckulík a Milan Laurenčík. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová poverila Petra Dobeša oblasťou regionálneho rozvoja, komunikácie so zástupcami jednotlivých regiónov samosprávneho kraja a poslancami zastupiteľstva, Petra Webera oblasťou územného plánovania, školstva a športu, Igora Janckulíka oblasťou dopravy a Milana Laurenčíka oblasťou cestovného ruchu. Podpredsedovia ŽSK zostávajú poslancami zastupiteľstva.

Späť na hlavnú stránku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *