VZN a iné dokumenty

V tomto príspevku budem pravidelne aktualizovať platné VZN a iné dokumenty, ku ktorým sa ako poslanec obecného zastupiteľstva dostanem, a ktoré by ste mohli niekedy potrebovať

VZN 5-2013všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Terchová.
VZN 4-2013všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
VZN 3-2013všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN 2-2013všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti.
VZN 1-2013všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Terchová.
VZN 6-2012všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania
VZN 5-2012všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch
VZN 4-2012všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené od 31.12.2013
VZN 3-2012všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti – zrušené od 31.12.2013
VZN 2-2012všeobecne záväzné nariadenie – Požiarny poriadok obce Terchová
VZN 1-2012všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro – zrušené
VZN 4-2011-podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe
a výške úhrady za opatrovateľskú službu
VZN 3-2011 – o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania – zrušené
VZN 1-2011 – o podnikateľskej činnosti- zrušené od 27.09.2013
VZN 1-2010 – o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojovzrušené od 27.09.2013
VZN 2-2009 – o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení – zrušené
VZN 1-2009 – o záväzných častiach zmeny a doplnku č.2 územného plánu sídelného útvaru Terchová
VZN 4-2008všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené
VZN 3-2008všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení – zrušené
VZN 2-2008všeobecne záväzné nariadenie o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Terchová v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná – zrušené od 27.9.2013
VZN 1-2008všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Terchová, v ktorom sú podmienky pre umiestňovanie, povoľovanie a prevádzkovanie RIP na území obce Terchová
VZN 8-2007 – doplnok č. 1.
VZN 8-2007všeobecne záväzné nariadenie – Podmienky a kritéria prideľovania bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu, určených pre obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obce, občanov pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce a iných občanov
PHSR TerchováProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Terchová
VZN 7-2007všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností – zrušené
VZN 6-2007všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce Terchová
VZN 5-2007všeobecne záväzné nariadenie – Rokovací poriadok Zastupiteľstva Obce Terchová
VZN 4-2007všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce Terchová – dopĺňa VZN 1-2005
VZN 3-2007všeobecne záväzné nariadenie – Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)
VZN 2-2007všeobecne záväzné nariadenie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v katastrálnom území Obce Terchová
VZN 3-2005 – o miestných daniach a poplatkoch za odpad – zrušené
VZN 1-2005všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce Terchová
VZN 9-2004všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby Obcou Terchová, o spôsobe a výške úhrady za túto službu
VZN 7-2004 – o miestných daniach – zrušené
VZN 4-2004všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu Základnej školy Terchová a Základnej školy s materskou školou Terchová – Struháreň
VZN 3-2004všeobecne záväzné nariadenie o obecnej polícií
VZN 2-2004všeobecne záväzné nariadenie o zimnej údržbe
VZN 1-2002 – o prideľovaní nájomných bytov – zrušené
VZN 1-2001všeobecne záväzné nariadenie na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam
VZN 4-1999 – o podmienkách podnikania na územi obce Terchová
Štatút obce Terchovápodľa neho sa riadí celá činnosť obce a jej orgánov.

Späť na hlavnú stránku